UAB “Telšių regiono atliekų tvarkymo centras”
Adresas:J. Tumo-Vaižganto g. 91, LT-90143 Plungė
Tel.:8 448 500 43
El. paštas: info@tratc.lt
Juridinio asmens kodas: 171780190.
PVM mokėtojo kodas: LT100001362119

Bendrovė

APIE TELŠIŲ REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRĄ

2003 metų gruodžio 30 d. Telšių apskrities savivaldybės – Telšių, Plungės, Mažeikių rajonai ir Rietavo savivaldybė įsteigė UAB „Telšių regiono atliekų tvarkymo centrą“, kurio pagrindinė funkcija – įdiegti ir eksploatuoti regioninę atliekų tvarkymo sistemą, apimančią atliekų surinkimą, vežimą, perdirbimą ir šalinimą visoje savivaldybių administruojamoje teritorijoje.

Telšių regiono Savivaldybės yra patvirtinusios Telšių regioninės atliekų tvarkymo sistemos plėtros projekto galimybių studiją, pagal kurią 2004 m. kovo 30 d. Finansų ministerijoje buvo pasirašytas Finansinis memorandumas dėl investicinio projekto Nr. 2003/LT/16/P/PE/016 „Telšių regiono buitinių atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas“ finansavimo iš ISPA (dabar Sanglaudos fondas) fondo lėšų. Projekto vertė – 8 902 000 eurų. Pagal šį memorandumą, projektui finansuoti iš ISPA fondo lėšų yra skirta 6 320 420 eurų, iš valstybės biudžeto bendram finansavimui skirta 1 780 400 eurų, likusi projekto dalis, 801 180 eurų, finansuojama paskolos lėšomis. Projekto įgyvendinančioji agentūra – Aplinkos projektų valdymo agentūra (APVA) prie Aplinkos ministerijos. Galutinis projekto naudos gavėjas – UAB „Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“.

Bendrovė įsteigta ir veikia vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais bei  kitais norminiais aktais, bendrovės įstatais.

UAB “Telšių regiono atliekų tvarkymo centras” direktorius

UAB „Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“ įstatai

UAB „Telšių regiono atliekų tvarkymo centro“ valdymas vykdomas:

Valdyba nėra sudaroma.

Akcininkų susirinkimuose, balsuojant turimomis akcijomis, kurios padalintos Partneriams (savivaldybėms) pagal gyventojų skaičių Partnerių (savivaldybių) administruojamose teritorijose ir yra:

Mažeikių rajono savivaldybei – 37 proc. akcijų,
Telšių rajono savivaldybei – 32 proc. akcijų,
Plungės rajono savivaldybei – 25 proc. akcijų,
Rietavo savivaldybei – 6 proc. akcijų.

 

UAB „Telšių regiono atliekų tvarkymo centro“ įstatuose yra apibrėžtas veiklos pobūdis – gamybos ir kitokių atliekų rinkimas, gabenimas ir apdorojimas, antrinis perdirbimas, paslaugų teikimas, konsultacinė verslo ir valdymo veikla. Savivaldybės, būdamos šios įmonės steigėjos ir atsakingos už komunalinių atliekų tvarkymą savo rajone, gali pavesti tarpsavivaldybinei įmonei vykdyti savo funkcijas. Šiuo metu visos savivaldybių Tarybos yra priėmusios sprendimus, dėl kai kurių užduočių ir funkcijų perdavimo UAB „Telšių regiono atliekų tvarkymo centrui“. Pagrindinė bendrovei keliama užduotis – įgyvendinti Telšių regiono atliekų tvarkymo sistemos plėtros projektą.

Telšių regiono savivaldybėse atliekų tvarkymo organizavimo pagrindiniai principai nesiskiria. Komunalinių atliekų tvarkymą, susidarymo normas, reglamentuoja savivaldybių tarybų patvirtintos atliekų tvarkymo taisyklės. Savivaldybių tarybos taip pat tvirtina tarifus ir komunalinių atliekų susidarymo normas.

ATLIEKŲ TVARKYMO FINANSAVIMAS

Telšių regiono atliekų tvarkymo sistemos įgyvendinimo galimybių studiją ir Finansinis memorandumas užtikrino, kad šioje studijoje numatytoms priemonėms bus skirta ES parama. Tačiau 9 % proc. lėšų turi būti naudos gavėjų nuosavos lėšos. Kadangi šios lėšos nėra sukauptos, labiausiai tikėtinas kofinansavimo šaltinis – paskola. Paskolos grąžinimo įsipareigojimai ir atsakomybė už tinkamą regiono infrastruktūros projekto įgyvendinimą bei pastatytų objektų eksploatavimą, tenka savivaldybių bendros nuosavybės UAB „Telšių regioninis atliekų tvarkymo centras“.

Telšių regiono savivaldybės turi įsipareigoti, kad tvirtinant atliekų tvarkymo rinkliavas, būtų įtrauktos visos ekonomiškai pagrįstos UAB „Telšių regiono atliekų tvarkymo centro“ išlaidos, susijusios su pavestų funkcijų vykdymu. Taip pat savivaldybės suteiks UAB „Telšių regioninis atliekų tvarkymo centrui“ projekto kofinansavimo paskolos garantą.

Telšių regione nuo 2008 metų sausio 1 dienos įvesta vietinė rinkliava už komunalinių atliekų tvarkymą ir, tuo pačiu, pradėdamas įgyvendinti apmokėjimo už suteikiamas paslaugas principas – „teršėjas moka“. Vietinės rinkliavos administravimas yra pavedamas UAB „Telšių regiono atliekų tvarkymo centrui“. Vietinės rinkliavos dydis yra paskaičiuotas atsižvelgiant į viešųjų konkursų dėl komunalinių atliekų, antrinių žaliavų surinkimo, regioninio sąvartyno bei kitų įrenginių eksploatavimo rezultatus. Kad UAB „Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“ turėtų informaciją apie klientus ir galėtų parengti pranešimus, yra įvesta bendra apmokėjimo sistema ir parengta klientų duomenų bazė.  Šių principų taikymas yra reglamentuotas savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklėse bei vietinės rinkliavos nuostatose.

Siekiant skatinti gyventojus rūšiuoti, kompostuoti ir tinkamai atsikratyti atliekų bei sudaryti  galimybę mokėti už realiai sukauptų atliekų kiekį ir jų tinkamą sutvarkymą, parengė naujas dvinarės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo metodikas ir nuostatus.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. balandžio 20 d. nutarimu Nr. 384  “Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. liepos 24 d. nutarimo Nr. 711 “Dėl rinkliavos ar kitos įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitė iki tol galiojusį Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. liepos 24 d. nutarimą  Nr. 711 “Dėl rinkliavos ar kitos įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo metodikos patvirtinimo“.

Vyriausybė  rekomendavo Savivaldybėms pasitvirtinti rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo metodikas, kuriomis savivaldybės turi vadovautis rengdamos mokesčių už komunalinių atliekų tvarkymą apskaičiavimą. Iki 2016 m. pabaigos savivaldybės turėjo pasiskaičiuoti naujas rinkliavas ir jas pradėti taikyti nuo 2017 m. sausio 1 d.

Kur galima sumokėti vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų sutvarkymą mokestį?

Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą įmokas priima šios įstaigos: AB DNB banko sąskaitos (skirtingos kiekvienam rajonui), AB Lietuvos paštas, UAB “Perlo paslaugos”, UAB “Sollo” (Maxima).

Vietinės rinkliavos įmokų sąskaitos pagal savivaldybes, mokant internetu:

Mažeikiuose
AB DNB bankas LT024010040700146540

Telšiuose
AB DNB bankas LT934010042800472031

Plungėje
AB DNB bankas LT054010043000225812

Rietave
AB DNB bankas LT324010043000235899