UAB “Telšių regiono atliekų tvarkymo centras”
Adresas:J. Tumo-Vaižganto g. 91, LT-90143 Plungė
Tel.:8 448 500 43
El. paštas: info@tratc.lt
Juridinio asmens kodas: 171780190.
PVM mokėtojo kodas: LT100001362119

Teisinė informacija

ES DOKUMENTAI

ES atliekų tvarkymo politika peržiūrėta ir atnaujinta 1996 m.

Komunikate dėl Bendrijos atliekų tvarkymo strategijos peržiūros. Komunikatas patvirtina 1989 m. Bendrijos atliekų tvarkymo strategijoje nustatyta „principų hierarchija“, t.y. pirmiausiai atliekų susidarymo prevencija, po to atliekų naudojimas ir galiausiai saugus atliekų šalinimas. Atliekos, kurių neįmanoma išvengti, turi būti naudojamos pakartotinai, perdirbamos arba naudojamos energijai gauti. Tik atliekos, kurių neįmanoma panaudoti, gali būti šalinamos. Vidutinės trukmės tikslas – užtikrinti, kad į sąvartynus būtų priimamos tik netinkamos naudoti ir inertinės atliekos.

Kiti svarbūs ES atliekų tvarkymo strategijos principai yra artimumo bei pakankamumo principai ir principas „teršėjas moka“, t.y. atliekos turi būti šalinamos viename iš arčiausiai esančių tinkamų šalinimo įrenginių, Bendrijos teritorijoje susidariusios atliekos neturėtų būti šalinamos kitur ir šalinimo išlaidas turi padengti atliekų turėtojai.

Bendra efektyvaus atliekų tvarkymo sistema pateikta Bendrojoje direktyvoje dėl atliekų (75/442/EEB) ir papildomoje Pavojingų atliekų direktyvoje. Šiuos pagrindinius teisės aktus papildo direktyvos, skirtos atliekų tvarkymo įrenginiams, pvz., deginimo įrenginiams ir sąvartynams, naudotoms alyvoms, pakuočių atliekoms ir baterijoms. Visiems šiems teisės aktams taikomas Reglamentas dėl atliekų vežimo.

Direktyvos ES:
Sanglaudos fondas90/313/EEC. Peržiūrėti
Direktyva dėl laisvo prieinamumo prie informacijos apie aplinką.Peržiūrėti (Orhuso konvencija.)

ATLIEKŲ TVARKYMO PLANAI, TAISYKLĖS, NUTARIMAI IR KITI DOKUMENTAI

Valstybinis atliekų tvarkymo 2023-2027 m. planas. Atsisiųsti

Telšių regiono atliekų tvarkymo 2014 – 2020 metų planas. Atsisiųsti

Informacija apie priimtą sprendimą dėl Telšių regiono atliekų tvarkymo plano 2014 – 2020 m. Atsisiųsti

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas “dėl vietinės rinkliavos ar kitos įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo taisyklės”. Atsisiųsti

Pakuočių atliekų tvarkymo taisyklės. Atsisiųsti

UAB “Telšių regiono atliekų tvarkymo centras” viešųjų pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės taisyklės. Atsisiųsti

LR mokesčio už aplinkos teršimą įstatymas 2019 12 20 Nr. XIII-2755. Atsisiųsti

Telšių regiono atliekų tvarkymo plano SPAV ataskaita. Atsisiųsti