UAB “Telšių regiono atliekų tvarkymo centras”
Adresas:J. Tumo-Vaižganto g. 91, LT-90143 Plungė
Tel.:8 448 500 43
El. paštas: info@tratc.lt
Juridinio asmens kodas: 171780190.
PVM mokėtojo kodas: LT100001362119

Rinkliava

VIETINĖ RINKLIAVA UŽ KOMUNUNALINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMĄ

Telšių regione nuo 2008 metų sausio 1 dienos buvo įvesta vietinė rinkliava už komunalinių atliekų tvarkymą. Vietinės rinkliavos administravimas buvo pavestas UAB „Telšių regiono atliekų tvarkymo centrui“. Vietinės rinkliavos dydis buvo paskaičiuotas atsižvelgiant į viešųjų konkursų dėl komunalinių atliekų, antrinių žaliavų surinkimo, regioninio sąvartyno bei kitų įrenginių eksploatavimo rezultatus. Kad UAB „Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“ turėtų informaciją apie klientus ir galėtų parengti pranešimus, buvo įvesta bendra apmokėjimo sistema ir parengta klientų duomenų bazė. Šių principų taikymas buvo reglamentuotas savivaldybių atliekų tvarkymo taisyklėse bei vietinės rinkliavos nuostatose.

Aplinkos ministerija norėdama skatinti gyventojus rūšiuoti, kompostuoti ir tinkamai atsikratyti atliekų bei sudaryti galimybę mokėti už realiai sukauptų atliekų kiekį, parengė naujas dvinarės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo metodikas ir nuostatus.

Vyriausybė patvirtino Aplinkos ministerijos parengtas naujas Rinkliavų ar kitų įmokų už komunalinių atliekų tvarkymą taisykles ir rekomendavo Savivaldybėms pasitvirtinti rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo metodikas, kuriomis savivaldybės turi vadovautis rengdamos mokesčių už komunalinių atliekų tvarkymą apskaičiavimą. Iki 2016 m. pabaigos savivaldybės turėjo pasiskaičiuoti naujas rinkliavas ir jas pradėti taikyti nuo 2017 m. sausio 1 d.

Mažeikių rajono savivaldybėje nuo 2017 m. sausio 27 d., Telšių ir Plungės rajono savivaldybėse nuo 2017 m. kovo 1 d. ir Rietavo savivaldybėje nuo balandžio 1 d. pradėta taikyti nauja dvinarės rinkliavos mokėjimo metodika.

Kas yra dvinarė rinkliava?

Dvinarę rinkliavą sudaro pastovioji dalis, nepriklausanti nuo atliekų kiekio (žalienų bei didžiųjų atliekų aikštelių ir sąvartyno išlaikymas, administracinės sąnaudos, nusidėvėjimo kaštai.

Ir kintamoji dalis, kuri priklauso nuo to, ar yra teikiama atliekų tvarkymo paslauga: surinkimas, vežimas, naudojimas, šalinimas, priežiūra, stebėsena. Kintamoji paslaugos dalis galės būti nemokama, jeigu gyventojas deklaruos, kad tam tikrą laiką nekilnojamuoju turtu nesinaudoja.

Telšių rajono savivaldybė ir Rietavo savivaldybė nusprendė, jog individualių namų gyventojams pastovioji vietinės rinkliavos dalis skaičiuojama nuo turto vieneto, o kintamoji – nuo konteinerių tūrio ir ištuštinimo dažnio. Daugiabučių namų gyventojai pastoviąją ir kintamąją vietinės rinkliavos dalis mokės nuo turto vieneto.

Plungės rajono savivaldybės daugiabučių namų savininkams pastovus administravimo parametras yra nekilnojamojo turto paskirtis ir objektų skaičius. Kintamas – gyventojų skaičius. Jis apskaičiuojamas pagal nekilnojamojo turto objekte deklaruotų gyventojų skaičių. Plungės rajono individualių namų savininkams pastovioji vietinės rinkliavos dalis skaičiuojama nuo turto vieneto, o kintamoji – nuo konteinerių tūrio ir ištuštinimo dažnio.

Dvinarės rinkliavos modelio pritaikymui reikalingos informacinių technologijų sistemos, kurios padeda tiksliai ir kokybiškai atlikti šiam darbui reikiamus procesus.

UAB „Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“ pertvarkė atliekų turėtojų registrą, įdiegė dvinarei rinkliavai pritaikytą atliekų apskaitos programą. Nauja programa leidžia stebėti, kam priklauso atliekų konteineris, kur jis yra pastatytas, kokia jo talpa, kaip dažnai konteineris tuštinamas.

Dvinarės rinkliavos nustatymo metodika

Naujai paskaičiuota komunalinių atliekų tvarkymo paslaugų kaina yra tiesiogiai susijusi su būtinosiomis sąnaudomis, kurios reikalingos komunalinių atliekų tvarkymui padengti. Nustatyta nauja komunalinių atliekų tvarkymo paslaugų kaina užtikrins ilgalaikį komunalinėms atliekoms tvarkyti skirtą infrastruktūros eksploatavimą, jos atnaujinimą ir sudarys komunalinių atliekų turėtojams priimtinas sąlygas dalyvauti komunalinių atliekų tvarkyme, taip pat mažins aplinkos taršą.

Vietinės rinkliavos dydžiai apskaičiuojami ir perskaičiuojami vadovaujantis Savivaldybių tarybų patvirtinta vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžių nustatymo metodika ir nuostatais.

Nekilnojamojo turto savininkai ar įgalioti asmenys apmokestinami, atsižvelgiant į jų teisėtai valdomo nekilnojamojo turto objektų tikslinę paskirtį, vadovaujantis Nekilnojamojo turto objektų, kurių savininkas arba įgalioti asmenys privalo mokėti nustatytą rinkliavą.

Nekilnojamojo turto objektai, kurių savininkai ar įgalioti asmenys privalo mokėti rinkliavą, skirstomi į 21 kategoriją (pvz.: gyvenamosios paskirties butai daugiabučiuose namuose, gyvenamosios paskirties individualūs namai, gyvenamosios paskirties pastatai įvairių socialinių grupių asmenims ir kt.)

Vadovaujantis 2016 m. balandžio 20 d. LR Vyriausybės nutarimu Nr. 384, pastoviąją vietinės rinkliavos dalį moka visi savivaldybių teritorijoje esančio nekilnojamojo turto objektų (išskyrus žemės sklypus) savininkai ar įgalioti asmenys.

Kintamąją rinkliavos dedamąją moka savivaldybių teritorijoje esančio nekilnojamojo turto objektų (išskyrus žemės sklypus) savininkai arba įgalioti asmenys, kuriems teikiama komunalinių atliekų tvarkymo paslauga.

Rinkliavos mokėtojams, kurie valdo, naudoja ar kitaip disponuoja bei nuolatos gyvena sodų paskirties nekilnojamojo turto objekte, vietinė rinkliava apskaičiuojama kaip individualių namų savininkams. Jeigu sodų paskirties nekilnojamuoju turtu naudojamasi ne visus kalendorinius metus, vietinė rinkliava apskaičiuojama kaip už sodų paskirties objektą.

Rinkliavos mokėtojai (išskyrus sodų ir garažų paskirties objektų savininkus ar įgaliotus asmenis), kurie nesinaudoja savo nekilnojamuoju turtu ne trumpesnį kaip šešių kalendorinių mėnesių ir ne ilgesnį kaip vienerių kalendorinių metų laikotarpį, privalo tai deklaruoti ir pateikti šį faktą pagrindžiančius dokumentus (toliau – Deklaruotas laikotarpis). Tokiems rinkliavos mokėtojams Deklaruotu laikotarpiu komunalinių atliekų tvarkymo paslauga nebus teikiama ir rinkliavos kintamosios dalies mokėti nereikės.

Nuo vietinės rinkliavos atleidžiami rinkliavos mokėtojai, kai jiems priklausantis nekilnojamojo turto objektas yra fiziškai sunaikintas, avarinės būklės ar neįmanomas naudoti. Toks rinkliavos mokėtojas privalo UAB „Telšių regiono atliekų tvarkymo centrui“ pateikti prašymą-sąžiningumo deklaraciją ir ją pagrindžiančius dokumentus.

Kam reikalinga dvinarė rinkliava?

Iki tol galiojusi mokesčių už atliekų tvarkymą sistema neskatino gyventojų rūšiuoti atliekas.

Dvinarė rinkliava yra tinkamiausia priemonė surinkti lėšas, reikalingas atliekų surinkimo ir sutvarkymo sąnaudoms kiekvienoje savivaldybėje padengti, visiškai įgyvendinant kainodarai keliamus tikslus – vadovautis solidarumo, proporcingumo, nediskriminavimo, sąnaudų susigrąžinimo principais ir principu „teršėjas moka“. Prie būtinųjų atliekų tvarkymo sistemos sąnaudų padengimo per pastoviąją rinkliavos dalį prisidės kiekvienas rajono gyventojas, o už kintamosios dalies dydį bus atsakingi patys gyventojai – kuo labiau rūšiuos, tuo mažiau reikės mokėti už atliekų tvarkymą.

 

Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžiai

 

  • Plungės rajono savivaldybė:

Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžiai

 

  • Rietavo savivaldybė:

Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžiai

 

  • Telšių rajono savivaldybė:

Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžiai

 

  • Mažeikių rajono savivaldybė:

Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžiai

 

Išankstinė ginčų sprendimo ir skundų nagrinėjimo tvarka

Ginčus dėl rinkliavos ar kitos įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio bei nustatymo ir ginčus tarp atliekų turėtojo ir juridinio asmens, atliekančio viešosios paslaugos komunalinių atliekų tvarkymo lėšų administravimo funkciją, ne teismo tvarka sprendžia Lietuvos administracinių ginčų komisija.

 

Dėl informacijos, susijusios su vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo metodika ir nuostatais ir kitų iškilusių klausimų galima kreiptis elektroniniu paštu info@tratc.ltviesinimas@tratc.lt arba atvykti į UAB „Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“ administraciją adresu: J. Tumo-Vaižganto g. 91 (III aukštas), Plungė.

Bendroji informacija

Kur galima sumokėti vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų sutvarkymą mokestį?

Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą įmokas priima šios įstaigos: AB DNB banko sąskaitos (skirtingos kiekvienam rajonui), AB Lietuvos paštas, UAB “Perlo paslaugos”, UAB “Sollo” (Maxima).

SVARBU! Mokant internetu, būtina nurodyti MOKĖTOJO KODĄ!

Vietinės rinkliavos įmokų sąskaitos pagal savivaldybes, mokant internetu:

 

Mažeikiuose
AB LUMINOR  bankas LT024010040700146540

Telšiuose
AB LUMINOR  bankas LT934010042800472031

Plungėje
AB LUMINOR bankas LT054010043000225812

Rietave
AB LUMINOR bankas LT324010043000235899