UAB “Telšių regiono atliekų tvarkymo centras”
Adresas:J. Tumo-Vaižganto g. 91, LT-90143 Plungė
Tel.:8 448 500 43
El. paštas: info@tratc.lt
Juridinio asmens kodas: 171780190.
PVM mokėtojo kodas: LT100001362119

Projektai „Kuriame Lietuvos ateitį“

Komunalinių atliekų tvarkymo sistema – nuolatos besivystanti sistema. Šios sistemos vystymosi sąlygą užtikrina ES direktyvose nustatyti reikalavimai bei Valstybės mastu
numatyti uždaviniai, priimti bei patvirtinti Valstybiniame atliekų tvarkymo 2014-2020 m. plane.

Projektai

Projektas ,,Rūšiuojamuoju būdu surinktų maisto ir virtuvės atliekų apdorojimo infrastruktūros sukūrimas Telšių regione‘‘.

Projektas ,,Rūšiuojamuoju būdu surinktų maisto ir virtuvės atliekų apdorojimo infrastruktūros sukūrimas Telšių regione‘‘.

Projekto NR.05.2.1-APVA-R-008-81-0002

Projektas finansuojamas (Eur): 1 185 128,29 EUR

ES fondo lėšos – 1 007 359,04 EUR

Vykdytojo, partnerio  lėšos – 177 769,25 EUR

Įgyvendinimo laikotarpis: nuo 2020 – 09 – 24 iki 2023 – 12 – 30

Projekto tikslas – pagerinta oro, aplinkos kokybė; prisidėta prie žiedinės ekonomikos tikslų įgyvendinimo, tvaraus ir darnaus žemės resursų naudojimo, sukuriant maisto ir virtuvės atliekų paruošimo ir komposto gamybos infrastruktūrą Telšių regiono atliekų tvarkymo centre.

Projekto veiklos:

  • Telšių RATC infrastruktūros pritaikymas  maisto/ virtuvės atliekų paruošimui perdirbti: rangos darbai ir įrangos įsigijimas;
  • gyventojų  informavimo programos maisto/ virtuvės atliekų prevencijos ir tvarkymo klausimais įgyvendinimas.

Detalesnė informacija:

 

Komunalinių atliekų tvarkymo sistema – nuolatos besivystanti sistema. Šios sistemos vystymosi sąlygą užtikrina ES direktyvose nustatyti reikalavimai bei Valstybės mastu numatyti uždaviniai, priimti bei patvirtinti Valstybiniame atliekų tvarkymo 2014-2020 m. plane.

 

UAB „Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“ siekdama įgyvendinti valstybiniame atliekų tvarkymo plane nustatytus uždavinius bei jai teisės aktų nustatyta tvarka paskirtas funkcijas, vykdo investicinį projektą NR.05.2.1-APVA-R-008-81-0002 ,,Rūšiuojamuoju būdu surinktų maisto ir virtuvės atliekų apdorojimo infrastruktūros sukūrimas Telšių regione‘‘.

Pastaraisiais metais Lietuvoje vis daugiau dėmesio skiriama aplinkos kokybei ir gyventojų teisių į saugią ir švarią aplinką užtikrinimui: plėtojamas vandens tiekimo, komunalinių atliekų ir nuotekų tvarkymo viešųjų paslaugų teikimas, gerinama jų kokybė. Sparčiai plėtojamas ir atliekų surinkimas, perdirbimas bei šalinimas. Atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtrą skatina Europos Sąjungos finansinė parama, gamintojų ir importuotojų atsakomybės už atliekų tvarkymą nustatymas.

Telšių regione, kaip ir visoje šalyje, didžiausias komunalinių atliekų kiekis susidaro buityje – gyventojų namų ūkiuose. Komunalinių atliekų kiekis ir sudėtis priklauso nuo daugelio veiksnių: namų ūkio dydžio, gyventojų skaičiaus, jų gyvenamosios vietos (daugiabutis ar individualus namas, miestas ar kaimas), vartojimo (pajamų) ir t.t. Telšių regione 2019 m. mišrių komunalinių atliekų surinkta 31 613,22 tonų arba 2,29 proc. mažiau nei 2018 m.

 

Šiuo metu Telšių regione didžioji dalis maisto/virtuvės atliekų (MVA) yra surenkamos kartu su kitomis mišriomis komunalinėmis atliekomis ir yra tvarkomos MBA įrenginiuose – išrūšiuojamos, biologiškai perdirbamos (su biodujų išskyrimu)  bei kompostuojamos. Iš vienos pusės šios atliekos yra sutvarkomos ir yra įgyvendinama Sąvartynų direktyva dėl biologiškai skaidžių atliekų šalinimo, iš kitos pusės tokia esama šių atliekų tvarkymo sistema:

– neatitinka keliamų naujų reikalavimų (užtikrintas biologinių atliekų atskyrimas ir perdirbimas susidarymo vietoje arba atskiras surinkimas);

– gaunamas kompostas yra užterštas įvairiomis priemaišomis bei sunkiaisiais metalais, todėl nėra tinkamas naudoti žemės ūkyje.

– rūšiavimo įrenginiuose išrūšiuojamos antrinės žaliavos yra žemos kokybės, kas mažina rinkos kainą.

 

Siekiant įgyvendinti Atliekų direktyvos reikalavimus „valstybės narės užtikrina, kad ne vėliau kaip 2023 m. gruodžio 31 d. <…> biologinės atliekos būtų arba atskiriamos ir perdirbamos jų susidarymo vietoje, arba surenkamos atskirai ir nemaišomos su kitų tipų atliekomis“, būtina imtis priemonių, kurios  pagerintų komunalinių atliekų tvarkymą  Telšių regione.

 

Projekto tikslinę grupę sudaro Telšių regiono: Plungės, Mažeikių ir Telšių  savivaldybių gyventojai ir savivaldybių administracijos, bei Telšių regiono atliekų tvarkymo centras.

 

Siekiant projekto tikslo „Pagerinti komunalinių atliekų tvarkymo sistemą Telšių regione“, projekte numatytos šios veiklos:

– Telšių RATC infrastruktūros pritaikymas  maisto/ virtuvės atliekų paruošimui perdirbti: rangos darbai ir įrangos įsigijimas;

– gyventojų  informavimo programos maisto/ virtuvės atliekų prevencijos ir tvarkymo klausimais įgyvendinimas.

 

Siekiant užtikrinti surenkamų MVA apdorojimą, projekto metu MVA atliekų priėmimui, rūšiavimui, paruošimui perdirbti statomas lengvų konstrukcijų pastatas su nuotekų surinkimo sistema, paklojant betonines grindis bei elektros instaliaciją ir oro vėdinimo sistema.

Atlikus  statybos darbus įrengtas apie 1000 m2 pastatas. Tokie pastato parametrai ir techninės charakteristikos numatyti, kad būtų sukurti 2330 t per metus Telšių regione surenkamų MVA apdorojimo pajėgumai. Planuojama veikla pilnai atitinka Aprašo  321.1. papunkčio reikalavimus – visos Telšių  regione surinktos VMA bus priimamos, laikomos, paruošiamos perdirbimui (smulkinamos) uždarose patalpose.  Paruoštos VMA toliau fermentuojamos pilnai uždaruose tuneliuose.

 

Siekiant užtikrinti maisto/virtuvės atliekų apdorojimą, įsigyta  ši įranga:

– MVA krovimui, paruoštos žaliavos maišymui ir komposto sijojimui naudojamą frontalinį krautuvą – 1 vnt.;

– smulkintuvą, stambioms MVA smulkinti – 1 vnt.

– Atliekų konteineriai 4 vnt. 30 m3

 

Projekto metu taip pat numatoma įgyvendinti visuomenės informavimo atliekų prevencijos ir tvarkymo klausimais programą, kurios tikslas  informuoti žmones apie maisto/virtuvės atliekų surinkimą, tvarkymą, apie teikiamą naudą atskirai rūšiuojant maisto/virtuvės atliekas.

 

Įgyvendinus šį projektą bus:

– pagerinta oro, aplinkos kokybė; prisidėta prie žiedinės ekonomikos tikslų įgyvendinimo, tvaraus ir darnaus žemės resursų naudojimo;

– pagerintas miesto įvaizdi;

– pagerinta išrūšiuojamų MBA antrinių žaliavų kokybė (kaina), mažinamas bendras atliekų kiekis kas galimai mažina komunalinių atliekų tvarkymo kainą;

– sudaryto sąlygos užtikrinti Atliekų direktyvoje keliamus reikalavimus dėl „valstybės narės užtikrina, kad ne vėliau kaip 2023 m. gruodžio 31 d. <…> biologinės atliekos būtų arba atskiriamos ir perdirbamos jų susidarymo vietoje, arba surenkamos atskirai ir nemaišomos su kitų tipų atliekomis“.

–  pagerintos žinios, padidintas visuomenės sąmoningumas apie maisto/virtuvės atliekų rūšiavimo naudą ir būtinybę.

 

Suplanuotos Projekto apimtys ir priemonės leis įgyvendinti projekto tikslą ir prisidės prie atliekų tvarkymo sektoriaus strateginės politikos įgyvendinimo. Įgyvendinus šį projektą bus sukurti/pagerinti maisto / virtuvės atliekų apdorojimo pajėgumai (tonos/metai) (P.S.330) – 2330 t/m.

 

Numatomas projekto investicijų dydis  1,16 mln. Eur be pridėtinės vertės mokesčio. Projekto vykdytojas neturi projekto įgyvendinimui reikalingų finansinių išteklių. Todėl projektą siekiama dalinai finansuoti pagal 2014 – 2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.2.1-APVA-R-008 priemonę „Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra“. ES paramos naudojimas leis projektą įgyvendinti pilna apimtimi, per numatytą laikotarpį.

 

Plačiau skaitykite:

Telšių regione rengiama rūšiavimo būdu surinktų maisto atliekų apdorojimo infrastruktūra: nuo 2024 metų gyvensime švariau ir kokybiškiau

„Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Telšių regione“

„Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros  plėtra Telšių regione“

Projektas„Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros  plėtra Telšių regione“.

Projekto NR.05.2.1-APVA-R-008-81-0001

Projektas finansuojamas (Eur):

ES fondo lėšomis – 3 394 217,34 Eur.

Bendrovės lėšos – 598 979,52 Eur.

Įgyvendinimo laikotarpis: nuo 2016 – 06 – 17 iki 2022 – 12 – 30

Projekto tikslas – tobulinti Telšių regiono komunalinių atliekų tvarkymo sistemos infrastruktūrą sukuriant ir išplečiant komunalinių atliekų rūšiuojamojo surinkimo, paruošimo naudoti pakartotinai pajėgumus.

Projekto veiklos:

  • Numatyta įrengti 177 mišraus tipo (antžeminės, pusiau požeminės, požeminės) konteinerinės aikšteles;
  • Įsigyti 792 mišrių ir antrinių žaliavų surinkimo konteinerius.

 

Detalesnė informacija:

UAB „Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“ siekdama įgyvendinti valstybiniame atliekų tvarkymo plane nustatytus uždavinius bei jai teisės aktų nustatyta tvarka paskirtas funkcijas, vykdo investicinį projektą NR.05.2.1-APVA-R-008-81-0001 „Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros  plėtra Telšių regione“.

Pagrindinis projekto tikslas – tobulinti Telšių regiono komunalinių atliekų tvarkymo sistemos infrastruktūrą sukuriant ir išplečiant komunalinių atliekų rūšiuojamojo surinkimo, paruošimo naudoti pakartotinai pajėgumus. Šiam tikslui įgyvendinti Mažeikių r., Telšių r., Plungės r. ir Rietavo savivaldybėse  numatyta įrengti 177 mišraus tipo (antžeminės, pusiau požeminės, požeminės) konteinerinės aikšteles, įsigyti 792 mišrių ir antrinių žaliavų surinkimo konteinerių.

Pagal savivaldybes bus įrengta:

Mažeikių r. sav.  – 66 pusiau požeminės (22) ir antžeminės aikštelės (44) su 262 konteineriais, (iš kurių 20  skirti tekstilei);

3000 vnt. kompostavimo dėžių;

Telšių r. sav. – 41 požeminės (14) ir pusiau požeminės (27) aikštelės su 210 konteineriais; (iš kurių 20 žalienoms ir 5 tekstilei).

2 didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelės;

Plungės r. sav. – 60 pusiau požeminių aikštelės su 266 konteineriais (iš kurių 20 žalienoms prie kapinių, 40 prie daugiabučių);

individualių namų valdoms 2800 žalienų konteineriai;

Rietavo sav. – 10 pusiau požeminių aikštelių  su  42 konteineriais.

Bendra planuojama  projekto vertė be PVM 3 993 196,86 Eur., iš jų iki 3 394 mln. Eur sudarys ES paramos lėšos.  Finansavimo intensyvumas: ES  lėšos – 85 proc., nuosavos (skolintos) lėšos – 15 proc.

Sutaupius lėšų numatoma, šios pakartotinio panaudojimo priemonės:

  1. Telšių atliekų priėmimo aikštelės rekonstrukcija įrengiant pakartotinio panaudojimo saugojimo pastatą, svarstykles, konteinerius, praplečiant esamą aikštelę.
  2. Šalia Plungės atliekų priėmimo aikštelės įrengiant pakartotinio panaudojimo saugojimo pastatą(šalia aikštelės), konteinerius, įvažiavimą.
  3. Mažeikių atliekų priėmimo aikštelėje įrengiant pakartotinio panaudojimo saugojimo pastatą, svarstykles.
  4. Rietavo atliekų priėmimo aikštelėje įrengiant pakartotinio panaudojimo saugojimo pastatą.

Įgyvendinus projektą  sumažės mišrių komunalinių atliekų kiekis, o tai turės poveikį jų surinkimo ir transportavimo bei   mechaninio-biologinio atliekų apdorojimo  (MBA)  įrenginiuose sąnaudų mažėjimui.

Projekto metu sukurta infrastruktūra padidins komunalinių atliekų tvarkymo paslaugų prieinamumą, kadangi bus sukurti didesni rūšiuojamojo surinkimo pajėgumai, pagerės higienos sąlygos (nauji, sandarūs konteineriai sumažins nelegalų rūšiavimą bei teritorijos taršą).

Visuomenė bus paskatinta rūšiuoti, suprasti atsakingo atsikratymo atliekomis naudą, sumažės socialinė atskirtis – konteinerių aikštelės bus pritaikytos asmenis su judėjimo negalia.