UAB “Telšių regiono atliekų tvarkymo centras”
Adresas:J. Tumo-Vaižganto g. 91, LT-90143 Plungė
Tel.:8 448 500 43
El. paštas: info@tratc.lt
Juridinio asmens kodas: 171780190.
PVM mokėtojo kodas: LT100001362119

Skelbiama atranka uždarosios akcinės bendrovės „Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“ plėtros ir aprūpinimo skyriaus vedėjo pareigoms eiti

Uždarosios akcinės bendrovės „Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“ , J.Tumo-Vaižganto g.91 (III a.), Plungė, įmonės kodas 171780190.

Uždarosios akcinės bendrovės „Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“ atrankos komisija skelbia atranką uždarosios akcinės bendrovės „Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“ plėtros ir aprūpinimo skyriaus vedėjo pareigoms eiti.

Pretendentas privalo pateikti šiuos pirminės atrankos dokumentus lietuvių kalba:

prašymą dalyvauti atrankoje (pridedama);
asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijas (jei aukštasis mokslas įgytas užsienyje – Studijų kokybės vertinimo centro dokumento kopiją, nustatančią užsienio kvalifikacijos akademinę vertę, siekiant dirbti Lietuvos Respublikoje);
dokumento, įrodančio teisę valdyti motorines transporto priemones, kopiją;
gyvenimo aprašymą (CV);
pretendento nepriekaištingos reputacijos deklaraciją (deklaracijos forma pridedama);
skyriaus valdymo ir vystymo programą (ne daugiau 2 lapų);
privačių interesų deklaraciją (https://vtek.lt/index.php/deklaravimas).
Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams, kompetencijos:

turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą;
turėti 1-2 metų vadovaujamo darbo patirtį;
būti nepriekaištingos reputacijos (nebūti įtariamam ar pripažintam korupcinio ar turto iššvaistymo pobūdžio nusikalstamos veikos padarymu);
būti pateikus pirminėj atrankoj nurodytus dokumentus.
žinoti ir gebėti taikyti praktikoje Lietuvos Respublikos įstatymus, Savivaldybės tarybos sprendimus, teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą, dokumentų rengimą, tvarkymą apskaitą bei kitus norminius teisės aktus;
mokėti naudotis šiuolaikinėmis technologijomis ir ryšio priemonėmis (dokumentų rengimo ir apdorojimo programomis, interneto naršykle (-ėmis), elektroninio pašto programa (-omis) ir kt.);
mokėti valdyti, kaupti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas ir ataskaitas, teikti siūlymus, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
suprasti Bendrovės veiklos specifiką;
gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti skyriaus veiklą.
Pagrindinės darbo funkcijos:

rengti Bendrovės numatomų pirkti perkančiosios organizacijos reikmėms reikalingų darbų, prekių ir paslaugų planą ir pakeitimus;
inicijuoti paraiškų rengimą;
organizuoti viešųjų pirkimų procedūras;
koordinuoti techninių specifikacijų, reikalingų viešiesiems pirkimams, parengimą;
užtikrinti nupirktų darbų, prekių ir paslaugų sutarčių vykdymo kontrolę;
vykdyti valstybės, ES ir kitų fondų remiamų projektų monitoringą;
rengia ir teikia investicijų poreikio pasiūlymus ir efektyvias jų pritraukimo, panaudojimo galimybes, siekiant įgyvendinti Bendrovės strateginius plėtros tikslus, uždavinius, rekomenduojant investicijų pritraukimą;
pagal skyriaus kompetenciją ruošti ataskaitas.
Siūlomas darbo užmokestis 1321,00 Eur (neatskaičius mokesčių).

Dokumentų pateikimo būdai ir terminai:

pristatyti į UAB „Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“ priimamąjį (J.Tumo-Vaižganto g.91 (III a.), Plungė, 1 kab.).
Paštu (registruotu laišku) arba per kurjerių tarnybą adresu UAB „Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“ , J.Tumo-Vaižganto g.91 (III a.), Plungė. Pretendentai privalo šiuos dokumentus užklijuotame voke, ant kurio užrašyta „UAB „Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“ plėtros ir aprūpinimo skyriaus vedėjo pareigybei užimti“.
Dokumentai priimami iki 2020 m. liepos 10 d., 16.00 val. (imtinai).
Atrankos procedūros:

atranką vykdys sudaryta atrankos Komisija;
atrankos būdas – pokalbis žodžiu.
Atranka vykdoma vadovaujantis UAB „Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“ konkursinei pareigybei užimti tvarkos aprašu.
Telefonas pasiteirauti: 8 448 50043.

Atrankos pretendentų į UAB „Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“ plėtros ir aprūpinimo skyriaus vedėjo pareigas asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis taikomais teisės aktais ir UAB „Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“ bendrosiomis asmens duomenų tvarkymo taisyklėmis (https://www.tratc.lt/teisine-informacija/).

Dalyvaudamas atrankoje (atsiųsdamas savo gyvenimo aprašymą bei kitą informaciją), pretendentas patvirtina, kad yra susipažinęs su taisyklėmis, ir patvirtina savo sutikimą, kad Bendrovė tvarkytų jo asmens duomenis įdarbinimo įmonėje tikslais atrankos metu.